Naturalne przyprawy
do dziczyzny

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SPIŻARNIA MYŚLIWEGO „PRZYPRAWY”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Klienci mogą korzystać z Serwisu prowadzonego w domenie www.spizarniamysliwego.pl przez Sklep, w tym ogóle warunki zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem oraz warunki świadczenia Usług przez Sklep. W tym zakresie Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), dalej jako „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług objętych odrębnymi regulaminami.

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Klientowi przed zawarciem Umowy na stronie internetowej Serwisu, w tym na trwałym nośniku (w pliku w formacie PDF) lub na piśmie (w celu uzyskania Regulaminu na piśmie konieczne jest podanie Sklepowi danych adresowych Klienta umożliwiających wysyłkę Regulaminu pocztą tradycyjną), a na żądanie Klienta – w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta (w celu uzyskania Regulaminu w takiej formie, konieczne jest podanie Sklepowi adresu poczty e-mail Klienta w celu umożliwienia wysyłki pliku elektronicznego z Regulaminem).

3. Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem w chwili wejścia na stronę internetową Serwisu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. W szczególności Klient zobowiązany jest do zapoznania z treścią Regulaminu przed złożeniem Zamówienia lub dokonaniem rejestracji Konta.

4. W celu skorzystania z Serwisu należy dysponować:

a. urządzeniem mającym dostęp do Internetu,

b. powszechnie używaną przeglądarką internetową, w jej najaktualniejszej wersji,

c. w przypadku Klientów dokonujących Zamówień oraz rejestrujących Konto, posiadanie czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej (e-mail).

5. Do pełnego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu niezbędne jest korzystanie z javascript oraz akceptacja plików cookies. Szczegółowa polityka cookies dostępna jest Polityce Prywatności[MW2].

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy pisane dużą literą oznaczają odpowiednio:

a. Klient — każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu;

b. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

c. Konto – część Serwisu udostępniona Zarejestrowanemu Klientowi, na podstawie którego może on zapisywać swoje dane adresowe, przeglądać historię Zamówień oraz status złożonych Zamówień. Zarejestrowany Klient otrzymuje dostęp do Konta przy pomocy loginu i hasła, których weryfikacja następuje poprzez logowanie do systemu informatycznego;

d. Polityka Prywatności – informacja dotycząca zasad i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep stanowiąca dodatkowy dokument umieszczony na stronie internetowej Serwisu;

e. Regulamin – niniejszy dokument;

f. Sklep – operator Serwisu, którym jest spółka LIDER Przyprawy sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie, ul. Głowna 110 (62-050 Mosina), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000956810, posiadająca numer NIP 7773385945 oraz numer REGON 521346577, z adresem mailowym do kontaktu: sklep@spizarniamysliwego.pl;

g. Serwis – internetowy serwis prowadzony przez Sklep w domenie www.spizarniamysliwego.pl umożliwiający Klientom składanie Zamówień i dokonywanie zakupu towarów prezentowanych przez Sklep;

h. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Klientem a Sklepem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;

i. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w sposób określony w Regulaminie;

j. Ustawa o Prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.);

k. Zamówienie – oferta nabycia określonych towarów złożona przez Klienta za pomocą Serwisu;

l. Zarejestrowany Klient – Klient, który dokonał rejestracji Konta zgodnie z Regulaminem.

§ 3 Zakres Usług i zasady ich świadczenia

1. Serwis jest platformą, na której świadczone są usługi drogą elektroniczną, w szczególności:

a. nabywanie towarów przez Klienta prezentowanych przez Sklep,

b. prowadzenie Konta Zarejestrowanego Klienta,

c. zgłaszanie reklamacji drogą elektroniczną związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

2. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe, teksty, treść i układ graficzny oraz inne oznaczenia stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów Sklepu lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Zabronione jest przesyłanie za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje.

4. Dostęp do Serwisu jest nieodpłatny.

5. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy. Jeżeli Sklep nie dostarczył Usługi, Klient będący konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sklep nie dostarczy Usługi niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient będący konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą może odstąpić od Umowy.

6. Klient będący konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Usługi, jeżeli z oświadczenia Sklepu lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi lub strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sklep nie dostarczył jej w tym terminie.

7. Ciężar dowodu dostarczenia Usługi spoczywa na Sklepie. W razie odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą od Umowy stosowne zapisy § 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

8. Sklep nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient żadnego oprogramowania ani danych niebędących składnikiem treści Usługi.

9. Usługi ze swojej istoty nie podlegają aktualizacjom wymagającym instalacji przez Klienta ani integracji (połączenia z elementami środowiska cyfrowego Klienta i włączenia jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową).

10. Ewentualne, szczególne zagrożenia związanez korzystaniem z Usługi (nieznane z momencie sporządzania niniejszego Regulaminu) będą podawane Klientom do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

11. Sklep dokłada wszelkich starań ażeby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z Usług. Dane podawane przez Klienta podczas korzystania z Usług zabezpieczone będą kryptograficznie protokołem SSL. Wszelkie zdarzenia mające lub mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, a także uwagi dotyczące Usług Klient powinien zgłaszać Sklepowi za pośrednictwem jego danych kontaktowych.

12. Stosowane przez Sklep środki zabezpieczenia danych mają na celu zapewnienie możliwie najwyższego poziomu ich bezpieczeństwa. Jednakże ze względów technicznych środki te ze swej istoty nigdy nie zagwarantują w pełni tajemnicy przechowywanych danych. Sklep zaleca korzystanie przez Klienta z odpowiedniego oprogramowania antywirusowego.

13. Klient może jednostronnie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Sklepowi na jego dane kontaktowe oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w zakresie świadczenia Usługi. Postanowienie zdania poprzedniego nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Klienta do rozwiązania Umowy o świadczenie poszczególnej Usługi w inny sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.

14. Sklep może jednostronnie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, ograniczyć albo zawiesić świadczenie Usługi w przypadku naruszenia przez Klienta warunków Regulaminu, a także gdy będzie to niezbędne dla: zapobiegnięcia powstaniu istotnych szkód, zapewnienia zgodności działania Sklepu z przepisami prawa, na żądanie upoważnionych prawnie podmiotów administracji państwowej lub samorządowej.

15. Sklep może wypowiedzieć Klientowi Umowę o świadczenie Usługi za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku zaprzestania świadczenia Usług przez Sklep (całkowitego lub w dotychczasowym kształcie lub w dotychczasowy sposób).

16. Wypowiedzenie lub jednostronne rozwiązanie Umowy Klientowi będącego konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą zawsze wymaga wskazania ważnej przyczyny, a także uprzedniego, bezskutecznego wezwania do dobrowolnego zaprzestania naruszeń w terminie nie krótszym niż 3 dni (o ile stanowią one przyczynę rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy).

§ 4 Rejestracja Konta

1. Rejestracja Konta w Serwisie jest dobrowolna i nie uniemożliwia Klientowi składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu. Rejestracja Konta jest natomiast konieczna dla świadczenia przez sklep wybranych Usług na rzecz Klienta. W szczególności Konto pozwala Klientowi na dostęp do historii swoich Zamówień, administrowania nimi; w miarę możliwości Sklep może zapewnić dodatkowe funkcjonalności Konta Klienta wraz z rozwojem Serwisu.

2. W celu założenia Konta Klient dokonuje rejestracji w Serwisie. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu – w którym Klient podaje określone dane – oraz zaakceptowaniu wszystkich postanowień Regulaminu. W ramach formularza rejestracyjnego Klient podaje swój login i tworzy własne hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do Konta.

3. Na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji wysłany zostanie e-mail z linkiem aktywacyjnym, który należy kliknąć (lub skopiować adres URL i wprowadzić w przeglądarkę internetową) w celu potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzeni rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy.

4. Klient zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr, interesów lub tajemnicy objętej ochroną ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do hasła wybranego przez Klienta w ramach formularza rejestracyjnego.

5. Dla swojego bezpieczeństwa Klient zobowiązuje się nie udostępniać nikomu hasła do swojego Konta lub innych danych umożliwiających korzystanie z Usług przez podmioty trzecie.

6. Jeśli Klient zapomni hasła do swojego Konta Sklep umożliwia jego przywrócenie poprzez odpowiednią funkcjonalność. W tej sytuacji Klient powinien kliknąć w Serwisie pole „Zapomniałeś hasła” lub równoważne, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie. Jeżeli instrukcje nie stanowią inaczej, konieczne jest podanie Sklepowi adresu e-mail podanego podczas rejestracji, na który to adres e-mail przesłane zostanie hiperłącze (tzw. link), kliknięcie którego spowoduje inicjację procedury zmiany hasła. Klient, postępując zgodnie z komunikatami wyświetlającymi się na ekranie, musi określić nowe hasło, za pomocą którego będzie dalej logował się do Konta Klienta.

7. Możliwość przywrócenia hasła do Konta Klienta jest nieograniczona. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń mających na celu poprawę bezpieczeństwa w tym zakresie, o czym Klienci zostaną poinformowani za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Serwisu.

§ 5 Dokonywanie zakupów

1. Zamówienia mogą być składane w każdym czasie przez wszystkich Klientów, w tym niezarejestrowanych. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane w kolejnym dniu roboczym.

2. Zamówienia dokonuje się spośród informacji o produktach dostępnych w Serwisie, za pośrednictwem interaktywnego formularza. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Serwisie, w szczególności złożenie Zamówienia może poprzedzać dodanie wybranych produktów do tzw. koszyka, a następnie kliknięcie pola „Zamawiam i płacę”.

3. Złożenie Zamówienia wymaga ponadto wypełnienia formularza znajdującego się na stronach internetowych Serwisu, w którym Klient określa m.in.: zamawiane towary; formę dostawy oraz podaje dane oznaczone w formularzu zamówienia jako obowiązkowe.

4. Klient może wybrać, formę i koszt dostawy spośród dostępnych w chwili składania Zamówienia.

5. Wszystkie ceny zamieszczone na stronach internetowych Serwisu podawane są w złotych polskich (zł) oraz zawierają podatek VAT (ceny brutto). Wiążąca dla Klienta jest cena podana przy danym towarze w chwili złożenia Zamówienia. Ceny zamieszczone przy towarach nie obejmują kosztów dostawy.

6. Klient może złożyć Zamówienie po uprzedniej rejestracji lub bez rejestrowania się w Serwisie. W przypadku braku rejestracji, lub odpowiednich albo aktualnych danych na Koncie, Klient zobowiązany jest podać wymagane dane w formularzu zamówienia.

7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest dostępność danego towaru. Po otrzymaniu Zamówienia Sklep sprawdza dostępność towaru i potwierdza przyjęcie Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

8. Umowa sprzedaży towaru objętego ofertą zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zgodnie z ust. 6 powyżej.

9. Umowa o świadczenie Usługi w zakresie nabywania produktów w Serwisie jest zawierana na czas określony liczony od momentu przystąpienia przez Klienta do korzystania ze Sklepu na stronie internetowej Serwisu, do momentu jej opuszczenia przez Klienta (np. poprzez zamknięcie okna przeglądarki internetowej lub przekierowanie się z tego okna na inną stronę internetową).

10. Klient może zrezygnować z Usługi w zakresie nabywania produktów w Serwisie w każdym czasie, poprzez opuszczenie strony internetowej Serwisu, w szczególności w sposób opisany w ust. 9 powyżej.

11. Sama Usługa w zakresie nabywania produktów w Sklepie nie podlega opłacie. Jednakże zakup produktu podlega opłacie – zgodnie z warunkami Umowy sprzedaży zawartej w Serwisie.

12. Klient będący konsumentem powinien zapoznać się z informacjami, stanowiącymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta, które każdorazowo wyświetlanej są na podstronie o nazwie koszyk.

13. Sklep przekaże Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość, w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia produktu.

§ 6 Realizacja Zamówień i płatności

1. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Sklep skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, wynosi do 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

2. W celu otrzymania faktury, Klient zaznacza odpowiednie pole w formularzu Zamówienia oraz podaje niezbędne dane. Klienci dokonujący zakupów w Serwisie wyrażają zgodę na wystawienie faktury bez podpisu. Klient może w każdym czasie wycofać taką zgodę przekazując stosowną informację Sklepowi na jego dane kontaktowe ujawnione w Serwisie.

3. Zapłata za nabycie towaru może nastąpić w następujący sposób:

a. za pośrednictwem instytucji płatniczej w chwili zamówienia;

b. przelewem bankowym w chwili zamówienia;

c. za pośrednictwem kuriera przy odbiorze paczki.

4. Sklep dostarcza Klientowi zamówione produkty w sposób wybrany przez Klienta spośród sposobów dostawy oferowanych przez Sklep, stosownie do rodzaju i wielkości Zamówienia (w szczególności za pośrednictwem firmy kurierskiej). O dostępnych dla danego Zamówienia sposobach dostawy oraz ich koszcie Klient jest informowany bezpośrednio przed złożeniem i opłaceniem Zamówienia.

5. W razie opóźnienia Sklepu w dostarczeniu Zamówienia, klient będący konsumentem może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie może od Umowy odstąpić. Przepisy art. 492, art. 4921i art. 494 Kodeksu Cywilnego stosuje się.

6. Jeżeli Klient pozostając w zwłoce nie dokona odbioru Zamówienia w terminie (tj. nie odbierze go bezpośrednio od kuriera albo nie odbierze go z tzw. paczkomatu lub placówki, w której przechowywana jest nieodebrana przesyłka w wyznaczonym przez kuriera terminie), co spowoduje zwrot Zamówienia do Sklepu – Sklep jest uprawniony do odstąpienia od Umowy dotyczącej tego Zamówienia, bez wyznaczania dodatkowego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane pocztą e-mail lub pocztą tradycyjną – na adres podany przez Klienta.

7. Jeżeli Klient dopuścił się zwłoki z odebraniem Zamówienia, Sklep może oddać Zamówienie na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Sklep może również sprzedać produkty objęte Zamówieniem na rachunek Klienta, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że produkty objęte Zamówieniem są narażone na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży Sklep obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Klienta.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień stron przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w przepisach księgi trzeciej tytułu VII działu III Kodeksu Cywilnego („Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych”).

§ 7 Bezpieczeństwo Serwisu

1. Sklep dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn od niego niezależnych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Sklep będzie w miarę możliwości informował Klientów poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie internetowej Serwisu.

2. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Konto Klienta przypisane jest wyłącznie do jednego Zarejestrowanego Klienta i nie może być udostępniane osobom trzecim. Sklep nie wyraża zgody na zbycie lub powierzenie Konta innej osobie na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej.

4. Klient zobowiązuje się w każdym czasie, w szczególności do:

a. przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, Polityki Prywatności, zasad współżycia społecznego oraz tzw. netykiety,

b. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności takich, które mogą destabilizować pracę Serwisu, utrudniać dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego;

5. Zakazane jest posługiwanie się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Sklepu lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Wszelkie treści o takim charakterze będą usuwane przez Sklep.

6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa oraz za szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych Sklepu lub osób trzecich, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych i w celu jej zapobieżenia zobowiązany jest we własnym zakresie zaopatrzyć się m. in. w odpowiednie, aktualne oprogramowanie antywirusowe.

§ 8 Odpowiedzialność Sklepu

1. Sklep odpowiada wobec Klienta za zgodność świadczenia z Umową na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym dla niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych oraz (o ile ma zastosowanie) regulujących konkretny rodzaj umowy, np. umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Dodatkowo – jeżeli Klient jest konsumentem stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta, a w odniesieniu do Klientów będących jednoosobowymi przedsiębiorcami – przepisy jej rozdziału4 („Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa”) oraz rozdziału 5a („dotyczy Umów sprzedaży) – lub rozdziału 5b (dotyczy Usług), zgodnie z ust. 2 lub 3 poniżej.

2. W przypadku Klientów będących konsumentami lub jednoosobowymi przedsiębiorcami w odniesieniu do Umowy sprzedaży stosuje się w szczególności przepisy rozdziału 5a („Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta”) Ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z tymi przepisami, w szczególności nie stosuje się przepisów księgi trzeciej („Zobowiązania”) tytułu XI („Sprzedaż”) działu II („Rękojmia za wady”) Kodeksu cywilnego.

3. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sklep najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sklep zaakceptował.

4. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z Umową, musi: nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie (chyba że Sklep wykaże, że: (i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, (ii) przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, (iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy),być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać oraz być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z Umową w zakresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 4 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

6. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z Umową. Sklep nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności produktu z Umową określonego w zdaniu poprzednim, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

7. Jeżeli produkt jest niezgodny z Umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Sklep może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z Umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności produktu z Umową, wartość produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową.

8. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.

9. Klient udostępnia Sklepowi produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od Klienta produkt na swój koszt.

10. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony.

11. Jeżeli produkt jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a. Sklep odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 7 powyżej zdanie 2-3;

b. Sklep nie doprowadził produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 8-9 powyżej;

c. brak zgodności produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić produkt do zgodności z Umową;

d. brak zgodności produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z innych środków ochrony określonych w niniejszym ustępie;

e. z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z Umową.

13. Sklep zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

14. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z Umową jest istotny. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Klienta wraz z produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z Umową.

15. W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca produkt Sklepowi na swój koszt. Sklep zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

16. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sklep obowiązków opisanych w niniejszym ustępie.

17. W przypadku Klientów będących konsumentami lub jednoosobowymi przedsiębiorcami w odniesieniu do Umowy o świadczenie Usług stosuje się w szczególności przepisy rozdziału 5b („Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej”) Ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z tymi przepisami, w szczególności:

a. Usługa jest zgodna z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostaje w szczególności jej: (i) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego; (ii) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebna Klientowi, o którym Klient powiadomił Sklep najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sklep zaakceptował;

b. ponadto Usługa, aby mogła zostać uznana za zgodną z Umową musi: (i) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Usługi tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; (ii) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Usługi tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Usługi oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie (chyba, że Sklep wykaże, że: nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć; przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób; publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy); (iii) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać; (iv) być zgodne z ewentualną wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Klientowi przez Sklep przed zawarciem Umowy.

18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z Umową w zakresie określonym w ust. 17 lit. b powyżej, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Usługi odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 17 lit. b powyżej zdanie pierwsze oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Usługi.

19. Usługa musi pozostawać zgodna z Umową przez oznaczony w niej czas jej dostarczania.

20. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową, który to brak wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową Usługa miała być dostarczana. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. Domniemanie to nie ma zastosowania, jeżeli:

a. środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sklep poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;

b. Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sklepem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Usługi z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.

21. Jeżeli Usługa jest niezgodna z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową. Sklep może odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Usługi z Umową oraz wartość Usługi zgodnej z Umową.

22. Sklep doprowadza Usługę do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową ponosi Sklep.

23. Jeżeli Usługa jest niezgodna z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:

a. doprowadzenie do zgodności Usługi z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b. Sklep nie doprowadził Usługi do zgodności z Umową zgodnie z ust. 22 powyżej;

c. brak zgodności Usługi z Umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić ją do zgodności z Umową;

d. brak zgodności Usługi z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 21-22 powyżej;

e. z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

24. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi z Umową jest istotny.

25. Po odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi, Sklep nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z tej Usługi, z wyjątkiem treści, które:

a. są użyteczne wyłącznie w związku z tą Usługą;

b. dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z tej Usługi;

c. zostały połączone przez Sklep z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

d. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

26. Sklep udostępnia Klientowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Klienta w trakcie korzystania z Usługi, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 25 lit. a-c powyżej.

27. Sklep nie udziela gwarancji i nie świadczy usług gwarancyjnych.

28. Sklep nie świadczy usług posprzedażnych poza czynnościami podejmowanymi w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub w celu realizacji praw przysługujących Klientowi z tytułu rękojmi lub niezgodności świadczenia z Umową.

29. Postanowienia niniejszego paragrafu mają charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako wyłączające lub ograniczające przewidzianą bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność Sklepu względem Klienta.

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późń. zm.)jest Sklep. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz świadczenia Usług przez Sklep. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie rejestracji i założenie Konta lub złożenie Zamówienia.

2. Używanie przez Sklep w celu prowadzenia działalności marketingowej telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących wymaga zgody Klienta.

3. Sklep stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje obowiązki wynikające z regulacji o ochronie danych osobowych.

4. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Za zgodą Klienta dane osobowe mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

5. Przetwarzanie danych osobowych przez Sklep odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności umieszczonej oddzielnie na stronie internetowej Serwisu. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu wiąże się również z koniecznością akceptacji postanowień Polityki Prywatności.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje w zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną i określonych w Regulaminie oraz wad lub niezgodności towaru (produktu) z umową mogą być składane za pośrednictwem skrzynki elektronicznej sklep@spizarniamysliwego.pl oraz pisemnie na adres siedziby Sklepu.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

a. oznaczenie składającego reklamację (imię, nazwisko oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny lub e-mailowy, numer zamówienia),

b. przedmiot reklamacji,

c. żądanie reklamacji,

d. okoliczności uzasadniające reklamację,

e. gdy dla oceny zasadności żądań składającego reklamację konieczne jest zbadanie towaru, wówczas towar należy wysłać na adres Sklepu.

3. Klient może w reklamacji zamieścić także inne dane, aniżeli wskazane w ust. 2 powyżej, według własnego uznania, w szczególności numer telefonu do kontaktu.

4. W razie braku informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, lub innych koniecznych do jej rozpatrzenia, Sklep może zwrócić się do Klienta o ich uzupełnienie.

5. Sklep rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonego zgłoszenia, tj. takiego które zawiera komplet informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana Klientowi na piśmie lub na inny trwałym nośniku, w tym drogą korespondencji e-mail, jeśli Klient wskazał taki adres.

6. Jeżeli reklamacja Klienta będącego konsumentem nie zostanie rozpatrzona w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wówczas uznaje się reklamację za rozpatrzoną na korzyść Klienta, zgodnie z jego żądaniem.

7. W zakresie reklamacji dotyczących towaru zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta – patrz § 8 Regulaminu.

8. Spór pomiędzy Sklepem a Klientem będącym konsumentem wynikający z Umowy może (ale nie musi) być podany pod rozstrzygnięcie podmiotu prowadzącego postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, wpisanego do rejestru takich podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823 z późn. zm.). W szczególności, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego pomiędzy takimi Stronami. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek. Jeżeli pozwala na to charakter sporu, spór o prawa majątkowe wynikłe z Umowy zawartej z Klientem będącym konsumentem może (ale nie musi) być poddany na podstawie wniosku rozstrzygnięciu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 4, poz. 25 z późn. zm.). Jeżeli przemawia za tym charakter sporu z Klientem będącym konsumentem, może (ale nie musi) podlegać on rozpoznaniu poprzez internetową platformę Online Dispute Resolution, dostępną pod adresem www.ec.europa.eu/odr, zgodnie z warunkami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

9. W przypadku Klientów niebędących konsumentami lub jednoosobowymi przedsiębiorcami jurysdykcję w sprawie sporów wynikłych z Umowy ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.

§ 11 Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość

1. Na zasadach szczegółowo określonych w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, Klient będący konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie tam wskazanym, odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem ewentualnych kosztów wskazanych w pouczeniu. W przypadku odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

2. Prawo odstąpienia, o którym mowa wust. 1 powyżej nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt:

a. nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

c. dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi towarami.

3. Szczegółowe warunki odstąpienia określa pouczenie o odstąpieniu wraz z formularzem odstąpienia (wzorem), stanowiące załącznik do Regulaminu.

4. Pismo Klienta zawierające oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie musi odpowiadać przedstawionemu wzorowi.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia: 1 września 2023 r.

2. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona każdemu Klientowi przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu, w taki sposób, aby Klient mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać jego treść za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w szczególności Regulamin jest umieszczony na stronie internetowej Serwisu. Warunkiem korzystania z Usług Serwisu określonych Regulaminem, jest akceptacja Regulaminu.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności Regulaminu z przepisami prawa, zastosowanie mają przepisy prawa. Wszelkie postanowienia Regulaminu powinny być interpretowane w sposób zapewniający ich zgodność z przepisami prawa, a zwłaszcza w sposób nienaruszający praw Klienta będącego konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą.

5. Sklep ma możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (z powodu wdrożenia usprawnień technicznych lub modernizacji, zmiany zakresu świadczonych Usług, usprawnienia organizacji obsługi Klientów, zmiany obowiązujących przepisów, treści orzeczenia sądowego lub aktu organu administracji publicznej (w tym postanowienia lub decyzji administracyjnej), zmiany zakresu obowiązków prawnych ciążących na Sklepie lub uprawnień Klientów wynikających z przepisów prawa, a także gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu nie jest możliwe świadczenie Usług w dotychczasowym zakresie lub w dotychczasowy sposób, w szczególności z powodu siły wyższej). O planowanej zmianie Sklep poinformuje w sposób jasny i zrozumiały z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej Serwisu oraz dodatkowo, w przypadku Usług świadczonych przez czas nieoznaczony, w szczególności wobec Zarejestrowanych Klientów, na podany przez Klienta adres e-mail na trwałym nośniku.

6. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 5 powyżej nie będą miały zastosowania do już złożonych Zamówień oraz zawartych Umów.

7. W przypadku Usług, zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 5 powyżej nie mogą:

a. mieć negatywnego wpływu na prawa już nabyte przez Klienta;

b. pogarszać sytuacji kontraktowej Klienta, w tym pogarszać parametrów Usługi świadczonej na jego rzecz;

c. powodować jakichkolwiek kosztów po stronie Klienta;

d. dotyczyć istotnych elementów Umowy.

8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Klientem a Sklepem, której przedmiotem jest świadczenie przez Sklep Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ZAŁĄCZNIK: Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy wraz z formularzem odstąpienia

UWAGA! Dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami lub jednoosobowymi przedsiębiorcami!

Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Jednoosobowym przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna zawierająca ze Sklepem Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prawo odstąpienia od Umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy zawartej poprzez Sklep w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od:

a. w przypadku Usług – dnia zawarcia Umowy,

b. w przypadku Zakupu produktów – standardowo od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie produktu z Zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie produktów z Zamówienia. Jeżeli jednak produkty dostarczane są osobno termin liczony jest od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z produktów danego Zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z produktów danego Zamówienia. Jeżeli natomiast Zamówienie jest dostarczane partiami lub w częściach wówczas termin liczony jest od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części Zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części Zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep (LIDER Przyprawy sp. z o. o., ul. Głowna 110, 62-050 Mosina, tel. +48516087 800, e-mail: sklep@spizarniamysliwego.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam produkty z Zamówienia niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Zamówienia. Jeżeli produkt wchodzące w skład Zamówienia ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu takiego Zamówienia. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości produktów wchodzących w skład Zamówienia wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Formularz odstąpienia

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

· Adresat: LIDER Przyprawy sp. z o. o., ul. Główna 110, 62-050 Mosina, tel. +48516 087800, e-mail: sklep@spizarniamysliwego.pl

· Niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy obejmującej zakup następujących produktów ………………………………………………..; nr Zamówienia ……………. / Umowy o świadczenie następującej Usługi (*): …………………………………………………………………………..

· Data zawarcia Umowy / odbioru(*) Zamówienia …………………………………….……..………………………………………………………………………………………

· Imię i nazwisko Klienta/Nazwa Klienta: ……….…………………………………………………………………………………………………………………………..

· Adres Klienta:………………………………………………………………………………………………………………

· Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):……………………………………………………………………………………………..…………………

· Data:……………………………………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem